SDP-ov Klub vijećnika među najaktivnijima na 3. sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije

Aktualno 9. prosinca 2017

Ovog je utorka 05. prosinca 2017. godine, održana 3. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije.

Vijećnici su na sjednici raspravljali o 20 točaka koje su se našle na Dnevnom redu od kojih su najznačajnije bile one o izglasavanju Proračuna Varaždinske županije za 2018. godinu kao i osnivanju poduzeća za autobusni prijevoz, Programu javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2018. godinu, o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine i niz drugih.

Sjednica je započela minutom šutnje za nedavno preminulog vijećnika Laburista Božidara Kolarića kojeg će u budućem razdoblju mijenjati HNS-ov Petar Ratković.

Aktualni sat, na kojem su vijećnici imali priliku postaviti pitanja županu i njegovim zamjenicima nije ostao bez pitanja vijećnika SDP-a. Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Hrvoje Kovač i SDP-ov potpredsjednik Županijske skupštine Krešimir Šalig imali su pitanja i prijedloge za župana.

Hrvoje Kovač u svom je pitanju napomenuo kako još uvijek nisu potpisani ugovori o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnog društva iako je natječaj završen te je apelirao da se sljedeće godine natječaj raspiše već početkom godine.
130 udruga čeka osigurana sredstva iz županijskog proračuna što je oko desetak tisuća građana koji participiraju u radu ovih organizacija civilnog društva. Nemoguće je provesti projekte u tri tjedna. Apeliramo da se natječaji objavljuju početkom godine kako bi udruge imale vremena za provedbu. SDP nudi pomoć u pripremi natječaja ukoliko je to potrebno.” – kazao je Kovač.

Varaždinski župan Radimir Čačić odgovorio je Kovaču kako je u pravu te da će se prestati s ovakvom praksom iduće godine.

 

 

Krešimir Šalig dotaknuo se projekta širokopojasnog interneta. Napomenuo je da je to vrlo važan projekt za podizanje standarda stanovništva, ali i konkurentnosti.
Potrebno je organizirati sastanak sa svim predstavnicima lokalnih samouprava, HAKOM-a i ministarstva, kako bi se što prije krenulo s tim projektom. Također, valjalo bi ga revidirati i proširiti na područje cijele županije, a ne samo dio.” – naglašava Šalig.

Župan Čačić odgovara Šaligu kako je projekt širokopojasnog interneta jedan od važnih projekata županije te kako će se nastaviti njegova provedba kao i pronalazak sredstava za širenje mreže.

Po završetku aktualnog sata, prešlo se na prvu točku dnevnog reda, onu najvažniju, o Proračunu za 2018. godinu.

U ime Kluba vijećnika SDP-a Hrvoje Kovač u svom je izlaganju naglasio kako je SDP u ovom sazivu oporba, ali da će Proračun za 2018. godinu podržati iz dva razloga.
– velik broj projekata koji su u provedbi, su pokrenuti upravo u vrijeme kada je SDP bio dio vlasti u Varaždinskoj županiji.
– Također, napomenuo je kako je SDP predložio, a župan i prihvatio, da se u Proračun uvrsti i nekoliko novih projekata, poput energetske obnove Srednje škole Ivanec, uređenja ceste kroz Družbinec u Općini Petrijanec i prekategorizaciju nerazvrstane ceste, Komarske ulice, u županijsku cestu, nastavak programa pomoći starijim osobama u kući na području Varaždinske županije, početak izgradnje obilaznice Novi Marof, nastavak uređenja učionice Osnovne škole u Trnovcu Bartolovečkom i izgradnja dva odbojkaška igrališta s tribinama u Ivancu.

Krešimir Šalig postavio je pitanje uz predloženi amandman Klubova vijećnika Reformista, HDZ-a i HSS-a vezan za sufinanciranje postdiplomskih i doktorskih studija za varaždinske liječnike te zatražio dodatna objašnjenja kako će se taj proces odvijati i s koje će se pozicije namaknuti potrebna sredstva.

Odgovorio mu je župan Čačić kako se namjerava smanjiti konto stavke za nabavku opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.

Po usvajanju Proračuna Varaždinske županije u iznosu od 245.659.368,00 kuna, prešlo se na Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2018. godinu.

Vladimir Grudelić postavio je pitanje vezano uz financiranje amaterskog sporta, pogotovo među mladima. Izrazio je i zadovoljstvo da je Županija novim proračunom planirala i povećanje sredstava za Zajednicu športskih udruga, što će sigurno donekle pomoći malim klubovima s prostora Varaždinske županije.
Jer bavljenje sportom vrlo pozitivno utječe na razvoj naših mlađih sugrađana i kao takvog treba ga puno više financijski potpomoći.” – zaključio je Grudenić.

Luka Zrinski javio se za riječ vezano uz osnivanje javnog poduzeća Autobusni promet Varaždinske županije d.o.o.. Kako je naglasio u svojem izlaganju, ideja osnivanja poduzeća, koje bi osiguralo neke dodatne prihode ili barem smanjilo trenutne troškove poslovanja Županije, je načelno pozitivna, ali postoji određena skepsa.
“Dato nam je šturo obrazloženje, bez ikakvog financijskog plana što opravdano podiže određene sumnje u daljnji razvoj tog projekta te nas zanimaju dodatna pojašnjenja od župana i stručnih službi vezano uz plan poslovanja poduzeća.” – dodao je Zrinski.

Čim dobijemo suglasnost za linije, a potom i same linije, imat ćemo podatke koliko će se smanjiti troškovi.” – odgovorio je Čačić Zrinskom.

Hrvoje Kovač ponovno se javio za riječ pod još 2 točke Dnevnog reda. Prva tema bio je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, gdje je napomenuo kako prema informacijama od naših sugrađana, Županija još uvijek nije započela s provedbom Programa o mjerama zaštite vodocrpilišnih zona te zatražio ubrzanje rada Županije po tom pitanju.
Poljoprivredna inspekcija kažnjava poljoprivrednike koji nisu upućeni u to da je konvencialna poljoprivredna proizvodnja na 2. Vodozaštitnoj zoni zabranjena jer se de facto proizvode kulture koje se tretiraju pesticidima itd. Ako znamo da je, primjerice vodozaštitno područje Trnovec površine od cca. 500 ha, pitamo se kakav je to utjecaj i na zdravlje?”

Predložio je Kovač da se zbog kvalitetnije provedbe ove odluke i dobre inicijative revidira postojeće stanje i spomenuti problemi te da se za provedbu odluke osiguraju poticajna sredstva za prelazak na ekološku proizvodnju uz obavezno informiranje i educiranje postojećih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Odgovor je Kovaču došao od pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj dr. sc. Dragutina Vinceka koji se složio s Kovačevim konstatacijama i prijedlozima te naglasio kako se ove izmjene i dopune Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine upravo fokusiraju na edukaciju i poticaje za poljoprivredne proizvođače te povećanu kontrolu korištenja zemljišta.

Druga tema bilo je financiranje varaždinskih husara. Kao što je napomenuo Kovač, husari jesu zaslužili određenu financijsku pomoć Županije, no izravnom dodjelom tih sredstava bez natječaja, stavlja druge udruge s prostora naše Županije u negativniji položaj. Kovač je predložio strožu primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Zadnja SDP-ovka, koja se javila za riječ na sjednici, bila je Dubravka Biberdžić, nakon izvješća o stanju nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji koje je podnijela Branka Šaško iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Svoj izlazak za govornicu iskoristila je kako bi upozorila na probleme s kojima se naši sugrađani susreću na tržištu rada. Niske plaće, loši radni uvjeti, ugovori na određeno, sve to utječe na situaciju gdje mladi iseljavaju, a veliki poslodavci sve teže pronalaze radnike na tržištu.
Županija se mora snažnije uključiti u rješavanje problema nezaposlenih građana, a jedna od mogućih mjera je i izdvajanje sredstava za samozapošljavanje građana.” – poručila je Biberdžić.

Na samom kraju sjednice, prisutne vijećnice i vijećnici donijeli su odluke o izboru članica i članova Savjeta i radnih tijela Županijske skupštine. Od članova SDP-a, u županijske su savjete imenovani:

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije
1. Davor Matačić

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije
1. Dubravka Biberdžić
2. Ljubica Križan

Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije
1. Luka Zrinski

Vijeće za prevenciju Varaždinske županije
1. Hrvoje Kovač
2. Petra Međimurec
3. Dražen Jagić
4. Mladen Smoljanec

Savjet za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije
1. Vladimir Kolarić

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije
1. Mladen Smoljanec
2. Dražen Jagić